PROGRAM DLA DOKTORANTÓW SYMBIOS - STAŁY RABAT 10%!

zwany dalej Programem lub PDD
Jest to Program skierowany do grup badawczych, skupiających w swoim gronie Naukowców w tym: Profesorów, Doktorów, Doktorantów, Asystentów współpracujących z Firmą Symbios.

Dzięki temu Programowi mogą Państwo decydować o rozdysponowaniu 10% (netto) wartości zakupów dokonanych w naszej firmie w postaci:
dofinansowania przez firmę SYMBIOS wyjazdów Doktorantów lub Asystentów na sympozja, warsztaty i konferencje naukowe lub w postaci bezpłatnych odczynników wybranych przez Państwa z naszej oferty, a także jako rabat przy zakupie sprzętu lub na inne wydatki placówki związane z działalnością naukową.*

Zalety Programu:

  • rabaty naliczane tylko dla Partnerów Programu Symbios;*
  • wgląd do subkonta z naliczaną kwotą przez cały czas trwania programu ;
  • dofinansowanie działalności naukowej placówki i jej pracowników *

Regulamin Programu dla Doktorantów Symbios zwany dalej Regulaminem

1. Uprawnieni do przystąpienia do PDD
1.1. Do uczestnictwa w programie uprawnieni są:
- kierownik jednostki,
- wskazani przez kierownika jednostki inne osoby pracujące lub współpracujące z jednostką

2. Przystąpienie do Programu
2.1. Kierownik Jednostki lub wskazana przez niego osoba wyraża chęć uczestnictwa w Programie poprzez wypełnienie ankiety zbiorczej do Programu a pracownik Symbios Sp. z o.o. w imieniu Symbios wyraża zgodę na uczestnictwo poprzez przyjęcie wypełnionych podpisanych przez Kierownika Jednostki i/lub Uczestników Programu ankiet i sygnowanie ich swoim podpisem.
2.2. Uczestników Programu wskazuje na ankiecie zbiorczej kierownik jednostki lub osoba przez niego upoważniona.
2.3. Każdy ze wskazanych uczestników Programu wypełnia ankietę indywidualną, w której wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Symbios.
Wyrażenie zgody na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Symbios
jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w Programie.

3. Uczestnicy Programu.
3. 1. Każda osoba podpisująca ankietę zbiorczą i przystępując do Programu akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

4. Uczestnictwo w Programie.
4.1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z uzyskaniem dofinansowania przyznanego przez
Symbios Sp. z o.o. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Kwota dofinansowania jest związana z kwotą zakupów dokonanych w firmie Symbios w cenach katalogowych i bez rabatów związanych z umowami okresowymi, bieżącymi promocjami, czy indywidualnymi ustaleniami. Promocje z Programu z innymi promocjami się nie łączą.

4.2. Uczestnictwo w Programie wiąże się z uzyskaniem bonusu* w wysokości 10% wartości netto dokonanych zakupów zgodnie z 4.1. w roku kalendarzowym w jakim zostało zgłoszone uczestnictwo w programie.
4.3. Uzyskany z zakupów bonus jest rozliczany na koniec każdego roku kalendarzowego
w grudniu, lub w przypadku innych postanowień stron w innym miesiącu– nie później jednak niż w grudniu danego roku w jakim zostało zgłoszone uczestnictwo do PDD.*
4.4. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na kolejny rok i niewykorzystane tracą ważność.

5. Cele naukowe na które można przeznaczyć uzbierane środki
5.1. Przyznany bonus można wykorzystać na dofinansowanie przez Symbios Sp. z o.o. wyjazdu naukowego uczestników programu (dotyczy to kosztów uczestnictwa w konferencjach, seminariach, warsztatach, przejazdach na w/w i związanych z nimi noclegami) na podstawie faktury wystawionej przez jednostkę macierzystą Uczestnika Programu.*
5.2. Można uzyskać rabat na zakup sprzętów firm Cyanagen, Diasorin, GeneDireX, Primerdesign, Stratec, Unitma w wysokości odpowiadającej wysokości uzbieranego bonusu.*
5.3. Można otrzymać produkty z oferty Symbios w kwocie odpowiadającej wysokości uzbieranego bonusu lub a rabatem w wysokości bonusu.*
5.4. Można za pośrednictwem Symbios Sp. z o.o. za kwotę uzyskanego bonusu* dokonać zakupu potrzebnych do pracy naukowej przedmiotów niewystępujących w ofercie Symbios- zgodnie
z punktem 8 regulaminu Programu.
5.5. Można ze środków zgromadzonych w bonusach* uzyskać pokrycie kosztów innych uzasadnionych
wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo-naukową, nie wymienionych w punktach
powyżej po ich akceptacji przez firmę Symbios – na podstawie faktury wystawionej przez macierzystą
jednostkę Uczestników Programu.
5.6. Odpowiedzialność za decyzję o sposobie wykorzystania środków zgromadzonych w bonusach ponosi wyłącznie Kierownik Jednostki wskazujący uczestników Programu lub osoby przez niego upoważnione.
5.7. W każdym przypadku, decyzja odnośnie przeznaczenia środków z uzbieranych bonusów* musi zostać zaakceptowana przez Symbios, jako możliwa do zrealizowania, zgodna z Programem i zasadami
obowiązującymi w firmie Symbios. Szczegółowe postanowienia odnośnie przeznaczenia środków będą,
jeśli zajdzie taka potrzeba, regulowane w odrębnych porozumieniach.

6. Produkty, których zakup jest wliczany do kwoty zakupów od których naliczany jest bonus
6.1. W Programie biorą udział produkty (odczynniki, materiały zużywalne i drobny sprzęt oferowane w
cenach katalogowych) następujących firm ABT, Candor, Cyanagen, Everest Biotech, Finetest, GeneDireX, ICT (Immunochemistry Technologies), Lucigen, Lucigen Epicentre, Ontores, Primerdesign, Starlab (materiały zużywalne i drobny sprzęt), Stratec.
7. Udział w Programie nie wyklucza udziału w innych promocjach organizowanych przez firmę SYMBIOS, przy czym udzielony rabat w ramach promocji uniemożliwia zaliczenie zakupu do puli Programu.

8. Rozliczenie i przekazanie bonusu w ramach Programu dla Partnerów Symbios.

8.1. Stronami przekazania w ramach Programu są Symbios Sp. z o.o. z siedzibą w Rotmance (83-
010), ul. Modrzewiowa 37 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS, 0000142093, reprezentowaną przez Małgorzatę Podhajską – Prezes Zarządu, zwaną
dalej Spółką.
oraz
Kierownik Jednostki wpisany i podpisany na ankiecie zbiorczej lub osoba przez niego upoważniona.
8.2. Kierownik Jednostki (lub osoba przez niego upoważniona) podpisując ankietę zbiorczą stanowiącą integralną część regulaminu Programu oświadcza, że posiada prawo podejmowania decyzji zakupowych w ramach środków finansowych posiadanych w dyspozycji na zakup sprzętów i odczynników do prac naukowobadawczo- diagnostycznych.
8.3. Spółka przekazuje Kierownikowi Jednostki (lub osobie przez niego upoważnionej) towar/usługę/świadczenie zwane dalej umownie towarem w wysokości uzbieranego podczas zakupów bonusu* zgodnie z punktem 5 regulaminu.
8.4. Spółka oświadcza, że towar (dotyczy punktu 5.4. niniejszego regulaminu) stanowi jej własność i nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz jest wolny od wad fizycznych i prawnych.
8.5. Kierownik Jednostki (lub osoba przez niego upoważniona) oświadcza, że towar jest potrzebny i będzie użyty do prowadzenia prac naukowo-badawczo-diagnostycznych prowadzonych w jednostce macierzystej, przy której Kierownik jest afiliowany.
8.6. Wydanie Towaru nastąpi poprzez wysłanie Towaru przesyłką kurierską bądź przez wydanie Towaru przez pracownika Spółki Promotorowi/Kierownikowi Jednostki lub osobom przez niego upoważnionym w terminie określonym przez Strony. Z chwilą wydania Towaru, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Kierownika Jednostki (lub osobę przez niego upoważnioną).
8.7. Wraz z Towarem Spółka wyda Kierownikowi Jednostki (lub osobie przez niego upoważnionej) wszelkie posiadane dokumenty z nim związane.
8.8. Kierownik Jednostki (lub osoba przez niego upoważniona) potwierdzi otrzymanie towaru i rozliczenie bonusu* pisemnie protokołem przekazania.
9. Odstąpienie od Programu.
Kierownik Jednostki (lub osoba przez niego upoważniona) może w każdej chwili odstąpić od uczestnictwa w programie poprzez przesłanie do Spółki pisemnego zawiadomienia o takim odstąpieniu. Rozliczenie bonusów uzbieranych przez Uczestników Programu nastąpi w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania takiego zawiadomienia przez Spółkę.
10 Uczestnictwo w Programie nie obliguje do dokonywania zakupów w cenach katalogowych.
*Kwota bonusu/rabatu każdorazowo zostanie pomniejszona o należny podatek VAT.