active motiv min
53051 EpiShear™ Sonicator 110V 1 platform Active Motif  
53052 EpiShear™ Sonicator 230V 1 platform Active Motif  
53080 EpiShear™ Cooled Sonication Platform, 1.5 ml   1 platform Active Motif  
53081 EpiShear™ Cooled Sonication Platform, 15 ml   1 platform Active Motif  
53082 EpiShear™ Cooled Sonication Platform, 50 ml   1 platform Active Motif  
53073 EpiShear™ Cooled Sonication Platform, 1.5 ml   1 platform Active Motif  
53074 EpiShear™ Cooled Sonication Platform, 15 ml   1 platform Active Motif  
53075 EpiShear™ Cooled Sonication Platform, 50 ml   1 platform Active Motif  
53076 Benchtop 1.5 ml Tube Cooler   1 cooler Active Motif  
53077 Benchtop 15 ml Tube Cooler   1 cooler Active Motif  
53078 Benchtop 50 ml Tube Cooler   1 cooler Active Motif  
53056 EpiShear™ 5/64” (2 mm) Sonicator Probe   1 probe Active Motif  
53057 EpiShear™ 1/4” (6.4 mm) Sonicator Probe   1 probe Active Motif  
53053 EpiShear™ 1/8” (3.2 mm) Sonicator Probe   1 probe Active Motif  
53058 EpiShear™ Replacement Converter   1 unit Active Motif  
53054 Support Stand / Converter Clamp   1 unit Active Motif  
53062 EpiShear™ Multi-Sample Sonicator / Chiller 110V   Active Motif  
53063 EpiShear™ Multi-Sample Sonicator / Chiller 230V   Active Motif  
53071 Sonication Tubes / Caps, 1.5 ml polystyrene   200 tubes Active Motif  
53072 Sonication Tubes / Caps, 1.5 ml polystyrene   1000 tubes Active Motif