starlab min
I1060-2400 20ul Tip for Biomek® 1000/2000, 96 Rack Natural 960 StarLab Opis
I1060-2410 20ul Tip for Biomek® 1000/2000, 96 Rack, sterile Natural 960 StarLab Opis
I1060-2810 20ul Filter Tip for Biomek® 1000/2000, 96 Rack, sterile Natural 960 StarLab Opis
I1060-5810 Certified Biomek Type Filter Pipette Tip 1-30µl 96 Rack, sterile Natural 960 StarLab Opis
E1076-1810 10µl natural sterile filter tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 960 StarLab  
E1076-1400 10µl natural tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 960 StarLab  
E1076-1410 10µl natural sterile tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 960 StarLab  
E1076-4418 Biomek FX, NX and 300 / Multimek / Gilson Cyberlab 20µl Filter 96 Rack, Sterile Natural 960 StarLab Opis
E1076-2418 35µl natural sterile filter tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 960 StarLab Opis
E1076-2400 50 µl Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Tip Natural 960 StarLab Opis
E1076-2410 50 µl Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Tip (sterile) Natural 960 StarLab Opis
E1076-0418 Biomek FX, NX and 300/ Multimek / Gilson Cyberlab 175µl Filter 96 Rack, sterile Natural 960 StarLab Opis
E1076-0400 250ul Tip for Biomek® FX, NX, 300 and Multimek® 96 Rack Natural 960 StarLab Opis
E1076-0410 250ul Tip for Biomek® FX, NX, 300 and Multimek® 96 Rack, sterile Natural 960 StarLab Opis
E1076-6810 165µl natural sterile filter tip w/ wide orifice for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 960 StarLab  
E1076-2500 250µl natural tip w/ wide orifice for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 960 StarLab  
E1076-2810 250µl natural sterile tip w/ wide orifice for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 960 StarLab  
E1076-3810 30µl natural 384-format sterile filter tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 3840 StarLab Opis
E1076-3400 30µl natural 384-format tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 3840 StarLab Opis
E1076-3410 30µl natural 384-format tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® (Sterile) Natural 3840 StarLab  
E1076-5411 50µl natural 384-format extra long sterile filter tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 3840 StarLab  
E1076-5810 50µl natural 384-format extra long tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 3840 StarLab Opis
E1076-5401 50µl natural 384-format extra long sterile tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek® Natural 3840 StarLab  
E1076-4400 20ul Tip for Biomek® FX, NX, 300 and Multimek®, 96/ Rack Natural 960 StarLab Opis
E1076-4410 20ul Tip for Biomek® FX, NX, 300 and Multimek®, 96 Rack (sterile) Natural 960 StarLab Opis
E1076-4800 20 µl Tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek®, refillable rack Natural 960 StarLab Opis
E1076-4810 20 µl Tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek®, refillable rack (sterile) Natural 960 StarLab Opis
E1076-4700 20 µl Tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek®, refill Natural 960 StarLab Opis
E1076-4710 20 µl Tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek®, refill (sterile) Natural 960 StarLab Opis
E1076-0800 250 µl Tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek®, refillable rack Natural 960 StarLab Opis
E1076-0810 250 µl Tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek®, refillable rack (sterile) Natural 960 StarLab Opis
E1076-0700 250 µl Tip for Biomek FX, NX, 300 and Multimek®, refill Natural 960 StarLab Opis
E1076-0710 250 µl Tip for Biomek FX  NX, 300 and Multimek®, refill (sterile) Natural 960 StarLab Opis
E1074-2400 200µl natural tip for Biotek Precision 2000 Natural 960 StarLab Opis
E1074-2410 200µl natural sterile tip for Biotek Precision 2000 Natural 960 StarLab Opis
E1074-2418 200µl natural sterile filter tip for Biotek Precision 2000 Natural 960 StarLab Opis
E1015-5800 50µl natural tip for Zymark, Tecan: Aquarius®, Freedom EVO® and Te-MO® Natural 960 StarLab Opis
E1015-5810 50µl natural sterile tip for Zymark, Tecan: Aquarius®, Freedom EVO® and Te-MO® Natural 960 StarLab Opis
E1025-5810 50µl natural sterile filter tip for Zymark, Tecan: Aquarius®, Freedom EVO® and Te-MO® Natural 960 StarLab Opis
E1025-1810 80µl natural sterile filter tip for Zymark, Corbett®, E1025-1810 Natural 960 StarLab Opis
E1015-1801 100µl Tip for Zymark / Tecan, Corbett®, Tecan: Aquarius®, Freedom EVO® and Te-MO® Natural 960 StarLab Opis
E1025-1811 100µl natural sterile tip for Zymark, Corbett®, Tecan: Aquarius®, Freedom EVO® and Te-MO® Natural 960 StarLab Opis
I1016-0810 Aeroseal “Quality” F-Tip 150µl 96 Rack/ST,Zymark Robotic Tip Natural 960 StarLab Opis
I1016-0400 Pipette Tip 5-200µl 96 Rack, Zymark Robotic Tip Natural 960 StarLab Opis
I1016-0410 Pipette Tip 5-200µl 96 Rack/ST, Zymark Robotic Tip Natural 960 StarLab Opis
E1172-1418 50µl Conductive Filter Tip for Tecan/Qiagen, Corbett® (Sterile) Black 960 StarLab Opis
E1173-2418 200µl Conductive Filter Tip for Tecan/Qiagen, Corbett® (Sterile) Black 960 StarLab Opis
E1015-2810 180µl Filter Tip for Zymark / Tecan, Corbett® (Sterile) Natural 960 StarLab Opis
E1026-2810 180µl natural sterile filter tip with wide orifice for Zymark, Tecan: Aquarius®, Freedom EVO® and Te-MO® Natural 960 StarLab Opis
E1016-2800 200µl natural tip with wide orifice for Zymark, Tecan: Aquarius®, Freedom EVO® and Te-MO® Natural 960 StarLab Opis
E1016-2810 200µl natural sterile tip with wide orifice for Zymark, Tecan: Aquarius®, Freedom EVO® and Te-MO® Natural 960 StarLab Opis
E1015-2000 200µl Tip for Zymark / Tecan, Corbett® Natural 960 StarLab Opis
E1015-2010 200µl Tip for Zymark / Tecan, Corbett® (Sterile) Natural 960 StarLab Opis
R1181-3700 0,1-10µl, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1081-3700 0,1-10µl, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1128-3810 0,1-10µl, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1028-3810 0,1-10µl, filter, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1181-5700 1-50µl, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1081-5700 1-50µl, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1128-5810 1-50µl, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1028-5810 1-50µl, filter, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1181-0700 1-200µl, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1081-0700 1-200µl, sterile trays Tecanv, MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1128-0810 1-200µl, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1028-0810 1-200µl, filter, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1181-2700 101-1000µl, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1081-2700 101-1000µl, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1128-2810 101-1000µl, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Natural 2304 StarLab Opis
R1028-2810 101-1000µl, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips, sterile Natural 2304 StarLab Opis
R1181-3709 0,1-10µl, conductive, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1081-3709 0,1-10µl, conductive, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1128-3819 0,1-10µl, conductive, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1028-3819 0,1-10µl, conductive, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips, sterile Black 2304 StarLab Opis
R1181-5709 1-50µl, conductive, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1081-5709 1-50µl, conductive, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1128-5819 1-50µl, conductive, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1028-5819 1-50µl, conductive, filter, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1181-0709 1-200µl, conductive, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1081-0709 1-200µl, conductive, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1128-0819 1-200µl, conductive, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1028-0819 1-200µl, conductive, filter, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1181-2709 101-1000µl, conductive, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1081-2709 101-1000µl, conductive, sterile trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1128-2819 101-1000µl, conductive, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips Black 2304 StarLab Opis
R1028-2819 101-1000µl, conductive, filter, trays Tecan: Genesis®, Freedom EVO® & MiniPrep® (Li-Ha), MultiProbe® II and IIEX/HT, 24 x 96 Tips, sterile Black 2304 StarLab Opis
E1078-2400 20µl natural tip for Perkin Elmer/Packard: Janus®, Evolution P3®, MiniTrak® and PlateTrak® Natural 960 StarLab Opis
E1078-2410 20µl natural sterile tip for Perkin Elmer/Packard: Janus®, Evolution P3®, MiniTrak® and PlateTrak® Natural 960 StarLab Opis
E1078-2810 20µl natural sterile filter tip for Perkin Elmer/Packard: Janus®, Evolution P3®, MiniTrak® and PlateTrak® Natural 960 StarLab Opis
E1078-5418 30µl natural sterile filter tip for Perkin Elmer/Packard: Janus®, Evolution P3®, MiniTrak® and PlateTrak® Natural 960 StarLab Opis
E1078-5400 50µl natural tip for Perkin Elmer/Packard: Janus®, Evolution P3®, MiniTrak® and PlateTrak® Natural 960 StarLab Opis
E1078-5410 50µl natural sterile tip for Perkin Elmer/Packard: Janus®, Evolution P3®, MiniTrak® and PlateTrak® Natural 960 StarLab Opis
E1078-6418 180µl natural sterile filter tip for Perkin Elmer/Packard: Janus®, Evolution P3®, MiniTrak® and PlateTrak® Natural 960 StarLab Opis
E1078-6400 235µl natural tip for Perkin Elmer/Packard: Janus®, Evolution P3®, MiniTrak® and PlateTrak® Natural 960 StarLab Opis
E1078-6410 235µl natural sterile tip for Perkin Elmer/Packard: Janus®, Evolution P3®, MiniTrak® and PlateTrak® Natural 960 StarLab Opis
E2999-8008 80ml 8-channel high-profile reservoir, 8 x 10ml troughs Natural 25 StarLab Opis
E2999-8412 84ml 12-channel high-profile reservoir, 12 x 7.0ml troughs Natural 25 StarLab Opis
E2999-3208 32ml 8-channel low-profile reservoir, 8 x 4.0ml troughs Natural 25 StarLab Opis
E2999-2112 21ml 12-channel low-profile reservoir, 12 x 1.75ml troughs Natural 25 StarLab Opis
E2999-2496 240ml single-well high-profile reservoir, 96 pyramid bottoms Natural 25 StarLab Opis
E2999-2384 282ml single-well high-profile reservoir, 384 pyramid bottoms Natural 25 StarLab  
E2999-2908 290ml single-well high-profile reservoir, 8 trough bottoms Natural 25 StarLab Opis
E2999-2912 290ml single-well high-profile reservoir, 12 trough bottoms Natural 25 StarLab Opis
E2999-8696 96ml single-well low-profile reservoir, 96 pyramid bottoms Natural 25 StarLab Opi