Lucigen  
30057-1 Taq98® Hot Start 2X Master Mix 250 reakcji Lucigen Opis
30057-2 Taq98® Hot Start 2X Master Mix 500 reakcji Lucigen Opis
FS9901K FailSafe™ PCR System 1,000 U Epicentre Opis
FS99060 FailSafe™ PCR PreMix Selection Kit 1 Kit Epicentre Opis
FS99100 FailSafe™ PCR System 100 U Epicentre Opis
FS99250 FailSafe™ PCR System 250 U Epicentre Opis
FSE5101K FailSafe™ Enzyme Mix Only 1,000 U Epicentre Opis
FSE51100 FailSafe™ Enzyme Mix Only 100 U Epicentre Opis
FSP995A FailSafe™ PCR 2X PreMix A 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995B FailSafe™ PCR 2X PreMix B 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995C FailSafe™ PCR 2X PreMix C 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995D FailSafe™ PCR 2X PreMix D 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995E FailSafe™ PCR 2X PreMix E 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995F FailSafe™ PCR 2X PreMix F 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995G FailSafe™ PCR 2X PreMix G 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995H FailSafe™ PCR 2X PreMix H 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995I FailSafe™ PCR 2X PreMix I 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995J FailSafe™ PCR 2X PreMix J 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995K FailSafe™ PCR 2X PreMix K 2.5 ml Epicentre Opis
FSP995L FailSafe™ PCR 2X PreMix L 2.5 ml Epicentre Opis
ME81210 MasterAmp™ 10X PCR Enhancer 10 ml Epicentre Opis
MHF9220 MasterAmp™ Extra-Long PCR Kit 50 Rxns Epicentre Opis
MHF925A MasterAmp™ Extra-Long 2X PCR Premix 1 5 ml Epicentre Opis
MHF925B MasterAmp™ Extra-Long 2X PCR Premix 2 5 ml Epicentre Opis
MHF925C MasterAmp™ Extra-Long 2X PCR Premix 3 5 ml Epicentre Opis
MHF925D MasterAmp™ Extra-Long 2X PCR Premix 4 5 ml Epicentre Opis
MHF925E MasterAmp™ Extra-Long 2X PCR Premix 5 5 ml Epicentre Opis
MHF925F MasterAmp™ Extra-Long 2X PCR Premix 6 5 ml Epicentre Opis
MHF925G MasterAmp™ Extra-Long 2X PCR Premix 7 5 ml Epicentre Opis
MHF925H MasterAmp™ Extra-Long 2X PCR Premix 8 5 ml Epicentre Opis
MHF925I MasterAmp™ Extra-Long 2X PCR Premix 9 5 ml Epicentre Opis
MO7201 MasterAmp™ PCR Optimization Kit 60 Temp Epicentre Opis
MO7205A MasterAmp™ 2X PCR PreMix A 5 ml Epicentre Opis
MO7205B MasterAmp™ 2X PCR PreMix B 5 ml Epicentre Opis
MO7205C MasterAmp™ 2X PCR PreMix C 5 ml Epicentre Opis
MO7205D MasterAmp™ 2X PCR PreMix D 5 ml Epicentre Opis
MO7205E MasterAmp™ 2X PCR PreMix E 5 ml Epicentre Opis
MO7205F MasterAmp™ 2X PCR PreMix F 5 ml Epicentre Opis
MO7205G MasterAmp™ 2X PCR PreMix G 5 ml Epicentre Opis
MO7205H MasterAmp™ 2X PCR PreMix H 5 ml Epicentre Opis
MO7205I MasterAmp™ 2X PCR PreMix I 5 ml Epicentre Opis
MO7205J MasterAmp™ 2X PCR PreMix J 5 ml Epicentre Opis
MO7205K MasterAmp™ 2X PCR PreMix K 5 ml Epicentre Opis
MO7205L MasterAmp™ 2X PCR PreMix L 5 ml Epicentre Opis
QU9201K MasterAmp™ Extra-Long DNA Polymerase Mix 1,000 U @ 2.5 U/μl Epicentre Opis
QU92500 MasterAmp™ Extra-Long DNA Polymerase Mix 500 U @ 2.5 U/μl Epicentre Opis
  genedirex
MB203-0100 OnePCR w fluorescent dye 100 reakcji GeneDirex Opis
MB205-0100 OnePCR HiFi w fluorescent dye 100 reakcji GeneDirex Opis
MB206-0100 OnePCR HotStar supermix w fluorescent dye 101 reakcji GeneDirex  
MB207-0100 OnePCR Plus w fluorescent dye 100 reakcji GeneDirex Opis
MB200-0100 PCR SuperMix 100 reakcji GeneDirex Opis
MB201-0100 HotStart PCR SuperMix 100 reakcji GeneDirex  
MB200-P100 2X PCR SuperMix 100 reakcji GeneDirex  
stratec
3020120200 2 x Red PCR Master Mix 100 reakcji Stratec Opis
3020120300 2 x Red PCR Master Mix 500 reakcji Stratec Opis